Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  02.03.2021 11:39:01
Дата здійснення дії: 06.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне товариство "Житомирголовпостач"
Код за ЄДРПОУ:  01881652
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

    Повне найменування та місцезнаходження товариства -  акціонерне товариство «Житомирголовпостач», 10019 м.Житомир, вул.Комерційна,4.

    Дата, час та місце проведення загальних зборів – 06 квітня 2021р  об 11.00 год., актовий зал товариства. 

    Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах   -   з 10.00 до 10.45.

    Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -  станом на 24 годину 31 березня  2021р.

    Перелік питань разом з проектом рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів:

            1. Затвердження порядку голосування та підрахунку голосів на зборах. Обрання робочої президії та лічильної комісії, затвердження регламенту роботи зборів.

            Проект рішення: голосування з усіх питань порядку денного зборів, крім процедурних питань, проводиться бюлетенями; голосування з процедурних питань - підняттям руки. Рішення з питання попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів   приймається  більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення з усіх інших питань порядку денного зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Президію зборів обрати у складі :  директор Хомчук Л.М., голова наглядової ради Тумбусова А.В., голова ревізійної комісії Юзвячик І.Г.; лічильну комісію обрати у складі: Рашкевич Л.В.,  Чайковська В.О., Кириєнко В.М.. Затвердження  регламенту роботи зборів: для звіту голів ревізійної комісії та наглядової ради надати  до 10 хвилин; виступаючим в дебатах – 5-7 хвилин;  для інформації з інших питань – до 10 хвилин; повідомлення в кінці роботи – до 5 хвилин. Перерва в роботі зборів – після розгляду усіх питань порядку денного для підведення лічильною комісією підсумків голосування по кожному питанню, внесеному до порядку денного зборів, та оформлення протоколів

            2. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

            Проект рішення: звіт наглядової ради та заходи за результатами його розгляду затвердити.  

            3.  Розгляд звіту та затвердження висновків ревізійної комісії.

            Проект рішення:  звіт  ревізійної комісії та заходи за результатами його розгляду затвердити.  

            4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради та ревізійної комісії.

            Проект рішення:  рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради та ревізійної комісії затвердити.

            5.  Затвердження річного звіту товариства.

            Проект рішення:   річний звіт товариства затвердити.

            6.  Розподіл прибутку, отриманого товариством у 2020р.

            Проект рішення: на поповнення резервного капіталу направити 28012грн, тим самим резервний фонд буде сформований; залишок чистого прибутку  направити на нерозподілений прибуток минулих років; дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

            7.  Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.

            Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у ході його поточної фінансово-господарської діяльності, протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, прийняття рішення про вчинення яких не належить до компетенції  директора та наглядової ради товариства, а саме вартість майна яких або послуг, що є їх предметом, перевищує  25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства за 2020р, з обов'язковим погодженням цього правочину наглядовою радою товариства.

            8.  Розгляд питання про зміну підписантів від імені товариства.

         Проект рішення: у зв’язку із звільненням виключити зі складу підписантів першого заступника директора – головного інженера Кирилловського В. А.;  особою, яка має право другого підпису документів та банківської документації від імені товариства призначити заступника директора Кириєнка В. М. Особою, яка уповноважується на державну реєстрацію змін до відомостей про АТ «Житомирголовпостач», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно підписантів, призначити  головного фахівця з корпоративного управління  Чайковську В. О.

            9.  Обрання особи, яка уповноважується на здійснення державної реєстрації змін до відомостей про АТ «Житомирголовпостач», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також здійснення державної реєстрації установчих  документів товариства та змін до них.

            Проект рішення:  особою, яка уповноважується на здійснення державної реєстрації змін до відомостей про АТ «Житомирголовпостач», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також здійснення державної реєстрації установчих  документів товариства та змін до них обрати головного фахівця з корпоративного управління  Чайковську В.О.

            10.  Припинення повноважень лічильної комісії.

            Проект рішення:  повноваження лічильної комісії припинити.

            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену  в ч.4 ст.35 Закону «Про акціонерні товариства»  - 01881652.smida.gov.ua

          Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів – з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитися особисто за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час, в к.317 у корпоративного секретаря Чайковської В.О. в період від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.

            Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:  кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

            Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

            Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документи, що посвідчують особу; представники акціонерів – документи, що посвідчують особу та доручення на право участі у зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

            Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

            Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

            Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

            Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.                                                                                                 

                                                                                                                                                           

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

5262

4667

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2317

2630

Запаси

823

885

Сумарна дебіторська заборгованість

350

513

Гроші та їх еквіваленти

1469

363

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2126

1617

Власний капітал

4766

4257

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

2320

2320

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

496

410

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

545

-1605

Середньорічна кількість акцій (шт.)

232008

232008

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

2,34906

-6,91786

 

 

Директор   Л.М.Хомчук