Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 18.03.2011
Дата публікації 18.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Житомирголовпостач"
Юридична адреса* м. Житомир, вул. Комерційна, 4, 10019
Керівник* Хомчук Леонід Михайлович - Генеральний директор. Тел: 0412340450
E-mail* zt_snab@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство “Житомирголовпостач”
повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2011 року о 14.00 год. за адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, 4, актовий зал товариства. Реєстрація акціонерів з 12.30 до 13.45.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження порядку голосування та підрахунку голосів на зборах. Вибори робочої президії зборів, лічильної комісії, затвердження регламенту роботи зборів.
2. Звіт генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та про завдання на 2011 рік.
3. Звіт ревізійної комісії.
4. Звіт наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту та балансу, звітів генерального директора, наглядової ради та ревізійної комісії.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів генерального директора, наглядової ради та ревізійної комісії.
7 Розподіл прибутку за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
8. Про переведення випуску іменних акцій товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Прийняття рішення про дематеріалізацію.
Затвердження депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію.
Затвердження зберігача, у якого будуть відкриватися рахунки в цінних паперах власникам акцій.
Затвердження дати припинення ведення реєстру.
Затвердження способу персонального повідомлення акціонерів та номінального утримувача про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму.
Затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій.
9. Внесення змін до статуту товариства та Положень про виконавчий орган, наглядову раду, ревізійну комісію, загальні збори акціонерів, «Положення про порядок нарахування і виплати дивідендів», «Положення про зберігання документів ПАТ “Житомирголовпостач” та порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність товариства”.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 24 годину 25 квітня 2011р.
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документи, що посвідчують особу; представники акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитися особисто за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час, в к.317 у корпоративного секретаря Чайковської В.О. в період від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.
Телефони для довідок: (0412) 34-34-11.

Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн.

Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 7699 8315
Основні засоби 4048 4263
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1843 2387
Сумарна дебіторська заборгованість 1451 1306
Грошові кошти та їх еквіваленти 57 59
Нерозподілений прибуток 751 1382
Власний капітал 6140 6771
Статутний капітал 2320 2320
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1559 1544
Чистий прибуток (збиток) 98 -111
Середньорічна кількість акцій, шт 232008 232008
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 51 64


Генеральний директор Л.М.Хомчук
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Хомчук Леонід Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2011
(дата)