Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 16.03.2012
Дата публікації 16.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Житомирголовпостач"
Юридична адреса* м. Житомир, вул. Комерційна, 4, 10019
Керівник* Хомчук Леонід Михайлович - Генеральний директор. Тел: 0412340450
E-mail* zt_snab@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство “Житомирголовпостач”
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Загальні збори відбудуться 26 квітня 2012 року о 14.00 год за адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, 4, актовий зал товариства.
2. Реєстрація акціонерів для участі у зборах - з 12.30 до 13.45.
3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 24 годину 22 квітня 2012р.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно із порядком денним зборів:
1. Затвердження порядку голосування та підрахунку голосів на зборах. Обрання робочої президії зборів, лічильної комісії, затвердження регламенту роботи зборів.
2. Звіт генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та про завдання на 2012 рік.
3. Звіт ревізійної комісії.
4. Звіт наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту та балансу, звітів генерального директора, наглядової ради та ревізійної комісії.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів генерального директора, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Розподіл прибутку за 2011 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2012 рік.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Затвердження кошторису наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
10. Внесення змін до статуту товариства, Положень про виконавчий орган, наглядову раду, ревізійну комісію та загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Житомирголовпостач”.
5. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитися особисто за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час, в к.317 у корпоративного секретаря Чайковської В.О. в період від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства, тис.грн.:


Найменування показника
Період

Звітний
Попередній
Усього активів
6588
7699
Основні засоби
4049
4048
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
1429
1843
Сумарна дебіторська заборгованість
753
1451
Грошові кошти та їх еквіваленти
59
57
Нерозподілений прибуток
544
751
Власний капітал
5966
6140
Статутний капітал
2320
2320
Довгострокові зобов'язання
-
-
Поточні зобов'язання
622
1559
Чистий прибуток (збиток)
210
-387
Середньорічна кількість акцій, шт
232008
232008
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб
48
51

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у офіційному друкованому органі “Бюлетень. Цінні папери України” №47 від 14 березня 2012р.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.


Генеральний директор Л.М.Хомчук
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Хомчук Леонід Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2012
(дата)