Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.04.2012
Дата публікації 27.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Житомирголовпостач"
Юридична адреса* м. Житомир, вул. Комерційна, 4, 10019
Керівник* Хомчук Леонід Михайлович - Генеральний директор. Тел: 0412340450
E-mail* zt_snab@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента –
публічне акціонерне товариство «Житомирголовпостач»
1.2. Організаційно-правова форма емітента - публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 01881652
1.4. Місцезнаходження емітента - Україна, Житомирська обл., 10019 м.Житомир, вул. Комерцiйна, 4
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента - (0412)34-04-50, (0412)34-64-48
1.6. Електронна поштова адреса емітента - zt_snab@ukrpost.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://sites.google.com/site/patzitomirgolovpostac/rie
1.8. Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових осіб.
2. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 26 квiтня 2012р, Тумбусова Алла Василiвна паспорт ВМ№004147 виданий Житомирським МВУМВС України в Житомирськiй обл. 05.06.2001р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.113%, звiльнена з посади члена наглядової ради в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена та голови наглядової ради перебувала, згiдно iз статутом, 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 26 квiтня 2012 року, Ребдєва Нiна Сергiївна, паспорт ВМ№770792 виданий Корольовським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 11.08.1999р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.171%, звiльнена з посади члена наглядової ради товариства в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена наглядової ради перебувала, згiдно iз статутом, 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 26 квiтня 2012 року, Кайдан Iнга Леноiдiвна, паспорт ВМ№334720 виданий Богунським РВУМВС України в Житомирськiй обл., володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 9.999%, звiльнена з посади члена наглядової ради в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень наглядової ради Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена наглядової ради перебувала, згiдно iз статутом товариства, 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 26 квiтня 2012 року, Яричевський Євгенiй Iллiч, паспорт ВМ№319657 виданий Богунським РВУМВС України в Житомирськiй обл., володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.165%, звiльнений з посади члена наглядової ради товариства в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена наглядової ради, згiдно iз статутом товариства, перебував 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 26 квiтня 2012 року, Фащун Лiдiя Леонiдiвна, паспорт СН№581570 виданий Вишнiвським МЗМГУМВС України в Київськiй обл. 12.06.1997р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 9.999%, звiльнена з посади члена наглядової ради в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi члена наглядової ради, згiдно iз статутом товариства, перебувалв 3 роки.
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 26 квiтня 2012 року, Канарська Алла Володимирiвна, паспорт ВМ№279552 виданий Корольовським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 29.01.1997р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.027%, призначена на посаду члена наглядової ради в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень наглядової ради та обранням нового її складу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Членом наглядової ради призначена, згiдно iз статутом, на 3 роки до переобрання наступними загальними зборами. Протягом усiєї своєї дiяльностi працює в "Житомирголовпостачi" - механiзатором комплексної бригади, машинiстом крана. Володiє 63 акцiями товариства.
Загальними зборами акцiонерiв товариства, якi вiдбулися 26 квiтня 2012 року, Ребдєва Нiна Сергiївна, паспорт ВМ№770792 виданий Корольовським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 11.08.1999р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.171%, призначена на посаду члена наглядової ради в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень наглядової ради та обранням нового її складу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Членом наглядової ради призначена, згiдно iз статутом товариства, на 3 роки до переобрання наступними загальними зборами. Протягом своєї діяльності працювала в секторi партоблiку райвиконкому, в "Житомирголовпостачi"- начальником вiддiлу кадрiв, головним спецiалiстом по роботi з кадрами, в 2010р вийшла на пенсiю, не працює. Володiє 397 акцiями товариства.
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 26 квiтня 2012 року, Тумбусова Алла Василiвна, паспорт ВМ№004147 виданий Житомирським МВУМВС України в Житомирськiй обл. 05.06.2001р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.113%, призначена на посаду члена наглядової ради в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень наглядової ради та обранням нового її складу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Членом наглядової ради призначена, згiдно iз статутом, на 3 роки до переобрання наступними загальними зборами акцiонерiв. Протягом своєї дiяльностi працювала в "Житомирголовпостачi" iнженером товарного вiддiлу, начальником товарного вiддiлу, в.о. директорiв Житомирської та Автотранспортної фiлiй. Володiє 263 акцiями товариства.
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 26 квiтня 2012 року, Фащук Анна Андрiївна, паспорт МЄ№780289 виданий Оболонським РУГУМВС України в м.Київ 04.08.2006р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.018%, призначена на посаду члена наглядової ради в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень наглядової ради та обранням нового її складу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Членом наглядової ради призначена, згiдно iз статутом, на 3 роки до переобрання наступними загальними зборами. Протягом своєї дiяльностi працює в ТОВ"Юнiвест маркетинг" маркетологом. Володiє 42 акцiями товариства.
Загальними зборами акцiонерiв товариства, якi вiдбулися 26 квiтня 2012 року, Яричевський Євгенiй Iллiч, паспорт ВМ 319657 виданий Богунським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 12.03.1997р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.165%, призначений на посаду члена наглядової ради в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень наглядової ради та обранням нового її складу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Членом наглядової ради призначений, згідно iз статутом, на 3 роки до переобрання наступними загальними зборами акцiонерiв товариства. Протягом своєї дiяльностi працював в "Житомирголовпостачi"- начальником вiддiлу iнформатизацiї та обчислювальної технiки, начальником вiддiлу автомотизованої системи керування виробництвом, адмiнiстратором системи. Володiє 382 акцiями товариства
3. Підпис
3.1. Особа,зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
3.2. Генеральний директор ___________________________ Л.М.Хомчук

М.п. 27.04.2012р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Хомчук Леонід Михайлович