Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 19.03.2013
Дата публікації 19.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Житомирголовпостач"
Юридична адреса* м. Житомир, вул. Комерційна, 4, 10019
Керівник* Хомчук Леонід Михайлович - Генеральний директор. Тел: 0412340450
E-mail* zt_snab@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство “Житомирголовпостач”
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Загальні збори відбудуться 25 квітня 2013 року о 14.00 год за адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, 4, актовий зал товариства.
2. Реєстрація акціонерів для участі у зборах - з 12.30 до 13.45.
3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 24 годину 21 квітня 2013р.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно із порядком денним зборів:
- Затвердження порядку голосування та підрахунку голосів на зборах. Обрання робочої президії зборів, лічильної комісії, затвердження регламенту роботи зборів.
- Звіт генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та про завдання на 2013 рік.
- Звіт ревізійної комісії.
- Звіт наглядової ради.
- Затвердження річного звіту та балансу, звітів генерального директора, наглядової ради та ревізійної комісії.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів генерального директора, наглядової ради та ревізійної комісії.
- Розподіл збитків товариства. Затвердження плану розподілу прибутку на 2013 рік.
- Припинення повноважень членів ревізійної комісії.
- Обрання членів ревізійної комісії товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.
5. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитися особисто за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час, в к.317 у корпоративного секретаря Чайковської В.О. в період від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства, тис.грн.:


Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 6481 6588
Основні засоби 3820 4049
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1259 1429
Сумарна дебіторська заборгованість 955 675
Грошові кошти та їх еквіваленти 141 59
Нерозподілений прибуток 252 544
Власний капітал 3102 3102
Статутний капітал 2320 2320
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 807 622
Чистий прибуток (збиток) -125 210
Середньорічна кількість акцій, шт 232008 232008
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 46 48

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у офіційному друкованому органі “Бюлетень. Цінні папери України” №47 від 13 березня 2013р.

Генеральний директор Л.М.Хомчук


М.П. ________________
дата
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Хомчук Леонід Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2013
(дата)