Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 17.02.2014
Дата публікації 17.02.2014 10:03:03
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Житомирголовпостач"
Юридична адреса* 10019 м.Житомир, вул.Комерційна,4
Керівник* Хомчук Леонід Михайлович - Генеральний директор. Тел: (0412)34-04-50
E-mail* zt_snab@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство “Житомирголовпостач”
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Загальні збори відбудуться 26 березня 2014 року об 11.00 год за адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, 4, актовий зал товариства.
2. Реєстрація акціонерів для участі у зборах - з 10.00 до 10.45.
3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 24 годину 20 березня 2014р.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно із порядком денним зборів:
- Затвердження порядку голосування та підрахунку голосів на зборах. Обрання робочої президії зборів, лічильної комісії, затвердження регламенту роботи зборів.
- Звіт генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та про завдання на 2014 рік.
- Звіт ревізійної комісії.
- Звіт наглядової ради.
- Затвердження річного звіту та балансу, звітів генерального директора, наглядової ради та ревізійної комісії.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів генерального директора, наглядової ради та ревізійної комісії.
- Покриття збитків товариства. Затвердження плану розподілу прибутку на 2014 рік.
- Припинення повноважень одноосібного виконавчого органу товариства (генерального директора).
- Обрання одноосібного виконавчого органу товариства (генерального директора). Затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту.
5. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитися особисто за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час, в к.317 у корпоративного секретаря Чайковської В.О. в період від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства, тис.грн.:


Найменування показника
Період

Звітний
Попередній
Усього активів
5648
5880
Основні засоби
3597
3820
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
1204
1266
Сумарна дебіторська заборгованість
491
359
Грошові кошти та їх еквіваленти
62
141
Нерозподілений прибуток
2751
3034
Власний капітал
-
-
Статутний капітал
2320
2320
Довгострокові зобов'язання
-
-
Поточні зобов'язання
257
206
Чистий прибуток (збиток)
-230
-125
Середньорічна кількість акцій, шт
232008
232008
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб
45
46

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у офіційному друкованому органі “Бюлетень. Цінні папери України” №27 від 12.02.2014р.


Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні


Генеральний директор _____________________ Л.М.Хомчук
підпис

М.П. ________________
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Хомчук Леонід Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.02.2014
(дата)