Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 18.02.2015
Дата публікації 18.02.2015 12:11:24
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Житомирголовпостач"
Юридична адреса* 10019 м.Житомир, вул.Комерційна,4
Керівник* Хомчук Леонід Михайлович - Генеральний директор. Тел: (0412)34-04-50
E-mail* zt_snab@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство “Житомирголовпостач” повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 1. Загальні збори відбудуться 25 березня 2015 року об 11.00 год за адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, 4, актовий зал товариства. 2. Реєстрація акціонерів для участі у зборах - з 10.00 до 10.45. 3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 24 годину 19 березня 2015р. 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно із порядком денним зборів: - Затвердження порядку голосування та підрахунку голосів на зборах. Обрання робочої президії зборів, лічильної комісії, затвердження регламенту роботи зборів. - Звіт генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та про завдання на 2015 рік. - Звіт ревізійної комісії. - Звіт наглядової ради. - Затвердження річного звіту та балансу, звітів генерального директора, наглядової ради та ревізійної комісії. - Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів генерального директора, наглядової ради та ревізійної комісії. - Покриття збитків товариства. Затвердження плану розподілу прибутку на 2015 рік. - Припинення повноважень членів наглядової ради товариства. - Обрання членів наглядової ради товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів. Затвердження кошторису наглядової ради. 5. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитися особисто за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час, в к.317 у корпоративного секретаря Чайковської В.О. в період від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства, тис.грн.: Найменування показника Період Звітний Попередній Усього активів 5269 5648 Основні засоби 3378 3597 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 1050 1204 Сумарна дебіторська заборгованість 417 491 Грошові кошти та їх еквіваленти 88 62 Нерозподілений прибуток 2250 2751 Власний капітал - - Статутний капітал 2320 2320 Довгострокові зобов'язання - - Поточні зобов'язання 379 257 Чистий прибуток (збиток) -416 -230 Середньорічна кількість акцій, шт 232008 232008 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 43 45 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у офіційному друкованому органі “Бюлетень. Цінні папери України” № 28 від 17 лютого 2015р Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні Генеральний директор _____________________ Л.М.Хомчук підпис М.П. 18 лютого 2015р
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Хомчук Леонід Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.02.2015
(дата)