Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.03.2016
Дата публікації 12.02.2016 08:50:27
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Житомирголовпостач"
Юридична адреса* 10019 м.Житомир, вул.Комерційна,4
Керівник* Хомчук Леонід Михайлович - Генеральний директор. Тел: (0412)34-04-50
E-mail* zt_snab@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство “Житомирголовпостач”

повідомляє про проведення  загальних зборів акціонерів

 

         1. Загальні збори відбудуться  25 березня 2016 року об 11.00 год за адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, 4, актовий зал товариства. 

         2.  Реєстрація акціонерів для участі у зборах - з 10.00 до 10.45.

         3.  Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 24 годину 21 березня 2016р.

        4.   Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно із порядком денним зборів:

         -   Затвердження порядку голосування та підрахунку голосів на зборах. Обрання робочої президії зборів, лічильної комісії, затвердження регламенту роботи зборів. 

-   Звіт  генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за  2015 рік  та  про завдання на  2016 рік.

         -    Звіт ревізійної комісії.

         -    Звіт наглядової ради.

         -  Затвердження річного звіту та балансу, звітів генерального директора,  наглядової ради та ревізійної комісії.

         -  Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів генерального директора, наглядової ради та ревізійної комісії.

-  Покриття збитків товариства. Затвердження плану розподілу прибутку на  2016 рік.

-   Внесення змін до статуту товариства, Положень про загальні збори, наглядову раду та ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Житомирголовпостач».

         5.  З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитися особисто за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час, в к.317 у корпоративного секретаря Чайковської В.О. в період від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.

         6. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства, тис.грн.:

 

 

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

4903

5269

Основні засоби

3159

3378

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1107

1050

Сумарна дебіторська заборгованість

319

417

Грошові кошти та їх еквіваленти

17

88

Нерозподілений прибуток

1882

2250

Власний капітал

-

-

Статутний капітал

2320

2320

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

381

379

Чистий прибуток (збиток)

-296

-416

Середньорічна кількість акцій, шт

232008

232008

Кількість власних акцій, викуплених протягом  періоду, шт

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб

42

43

 

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано                               у офіційному друкованому органі  “Бюлетень. Цінні папери України” №26 від    

12 лютого 2016р                                                                     

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

 

 

Генеральний директор        _____________________                Л.М.Хомчук

                                                                підпис

 

                                                                                                                                                        М.П.        12 лютого 2016р                                                                                                           

 

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Хомчук Леонід Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.02.2016
(дата)