Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 05.09.2017
Дата публікації 02.08.2017 09:35:15
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Житомирголовпостач"
Юридична адреса* 10019 м.Житомир, вул.Комерційна,4
Керівник* Хомчук Леонід Михайлович - Генеральний директор. Тел: (0412)34-04-50
E-mail* zt_snab@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів - 05 вересня 2017р  об 11.00 год. за адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, 4, актовий зал товариства.

 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах- з 10.00 до 10.45.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -станом на 24 годину 30 серпня 2017р

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

-  Затвердження порядку голосування та підрахунку голосів на зборах. Обрання робочої президії та лічильної комісії, затвердження регламенту роботи зборів.

 - Внесення змін до статуту товариства, Положень про загальні збори, виконавчий орган, наглядову раду та ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Житомирголовпостач».

 -   Припинення повноважень членів наглядової ради.

 - Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

 - Припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (генерального директора).

- Обрання  особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (генерального директора), затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з генеральним директором.      

-  Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення.

 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів - З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитися особисто за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час, в к.317 у корпоративного секретаря Чайковської В.О. в період від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного -https://sites.google.com/site/patzitomirgolovpostac/

6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені «Відомості НКЦПФР» №144 від 02.08.2017р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Хомчук Леонід Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.08.2017
(дата)