Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2018
Дата публікації 28.03.2018 14:42:49
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Житомирголовпостач"
Юридична адреса* 10019 м.Житомир, вул.Комерційна,4
Керівник* Хомчук Леонід Михайлович - Генеральний директор. Тел: (0412)34-04-50
E-mail* zt_snab@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повне найменування та місцезнаходження товариства -  Публічне акціонерне товариство «Житомирголовпостач», 10019 м.Житомир, вул.Комерційна,4.

Дата, час та місце проведення загальних зборів – 30 квітня 2018р  об 11.00 год., актовий зал товариства. 

      Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах   -       з 10.00 до 10.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -  станом на 24 годину 24 квітня  2018р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного зборів:

            1. Затвердження порядку голосування та підрахунку голосів на зборах. Обрання робочої президії та лічильної комісії, затвердження регламенту роботи зборів.

            2.  Внесення змін до статуту товариства, Положень про загальні збори, виконавчий орган, наглядову раду та ревізійну комісію товариства.

            3. Розгляд звіту генерального директора про підсумки  фінансово-господарської діяльності товариства за 2017р та завдання на 2018р.

            4. Розгляд звіту наглядової ради

            5.  Розгляд  звіту та висновків ревізійної комісії.

            6. Затвердження звітів генерального директора, наглядової ради та ревізійної комісії, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

            7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

            8.  Затвердження річного звіту товариства.

            9.  Покриття збитків товариства.

            10. Розгляд питання про зміну підписантів від імені товариства. Обрання особи, яка уповноважується на здійснення державної реєстрації змін до відомостей про ПАТ «Житомирголовпостач», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно підписантів.

            11.  Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

            12. Обрання членів ревізійної комісії, затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

            13.  Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.

            14. Припинення повноважень лічильної комісії.

            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену  в ч.4 ст.35 Закону «Про акціонерні товариства»  - 01881652.smida.gov.ua

          Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів – з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитися особисто за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час, в к.317 у корпоративного секретаря Чайковської В.О. в період від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.

            Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:  кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

            Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

            Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документи, що посвідчують особу; представники акціонерів – документи, що посвідчують особу та доручення на право участі у зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

            Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

            Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

            Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

            Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.                                                                                                

             

             Основні показники фінансово – господарської діяльності товариства

 

                                                                                                                                        тис.грн.

 

Найменування показників

Період

звітний

попередній

Усього активів

4352

4708

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3021

2974

Запаси

657

909

Сумарна дебіторська заборгованість

357

405

Гроші та їх еквіваленти

13

125

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1285

1643

Власний капітал

320

320

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

2320

2320

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

427

425

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-249

-139

Середньорічна кількість акцій (шт.)

232008

232008

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-1,07324

-0,59912

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор   Л.М.Хомчук

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Хомчук Леонід Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.03.2018
(дата)