Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.03.2019
Дата публікації 20.02.2019 08:57:25
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Житомирголовпостач"
Юридична адреса* 10019 м.Житомир, вул.Комерційна,4
Керівник* Хомчук Леонід Михайлович - Генеральний директор. Тел: (0412)34-04-50
E-mail* zt_snab@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

    Повне найменування та місцезнаходження товариства -  Публічне акціонерне товариство «Житомирголовпостач», 10019 м.Житомир, вул.Комерційна,4.

    Дата, час та місце проведення загальних зборів – 26 березня 2019р  об 11.00 год., актовий зал товариства. 

             Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах   -       з 10.00 до 10.45.

    Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -  станом на 24 годину 20 березня  2019р.

    Перелік питань разом з проектом рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів:

            1. Затвердження порядку голосування та підрахунку голосів на зборах. Обрання робочої президії та лічильної комісії, затвердження регламенту роботи зборів.

            Проект рішення: голосування з усіх питань порядку денного зборів, крім процедурних питань, проводити бюлетенями; голосування з процедурних питань - підняттям руки. Рішення з питання попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів – більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення з усіх інших питань порядку денного зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Президію зборів обрати у складі : генеральний директор Хомчук Л.М., голова наглядової ради             Тумбусова А.В., голова ревізійної комісії Юзвячик І.Г.; лічильну комісію обрати у складі: Рашкевич Л.В., Жигадло Г.П., Черниш М.М.. Затвердження регламенту роботи зборів: звіт генерального директора - в часі не обмежується; для звіту голів ревізійної комісії та наглядової ради надати  до 10 хвилин; виступаючим в дебатах – 5-7 хвилин;  для інформації з інших питань – до 10 хвилин; повідомлення в кінці роботи – до 5 хвилин. Перерва в роботі зборів – після розгляду усіх питань порядку денного для підведення лічильною комісією підсумків голосування по кожному питанню, внесеному до порядку денного зборів, та оформлення протоколів

          2. Розгляд звіту генерального директора про підсумки  фінансово-господарської діяльності товариства за 2018р та завдання на 2019р.

            3. Розгляд звіту наглядової ради

            4.  Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії.

            5. Затвердження звітів генерального директора, наглядової ради та ревізійної комісії, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

            Проект рішення:  звіти генерального директора, наглядової ради та ревізійної комісії,  рішення та заходи за результатами їх розгляду  затвердити.

            6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

            Проект рішення:  висновки зовнішнього аудиту взяти до уваги та заходи за результатами його розгляду затвердити.

            7.  Затвердження річного звіту товариства.

            Проект рішення:   річний звіт товариства затвердити.

            8.  Розподіл прибутку товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

            9.  Припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (генерального директора).

            Проект рішення:  повноваження особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (генерального директора),  припинити у зв’язку із закінченням терміну його повноважень згідно із укладеним контрактом.

            10. Обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (генерального директора), затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з генеральним директором.

            Проект рішення: особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (генеральним директором) обрати  Хомчука Л.М., умови контракту, що укладатимуться з генеральним директором, в т.ч. розмір його винагороди, затвердити. Особою, яка уповноважується на підписання контракту з генеральним директором, обрати  голову наглядової ради Тумбусову А.В.

11.  Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.

            Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у ході його поточної фінансово-господарської діяльності, протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, прийняття рішення про вчинення яких не належить до компетенції генерального директора та наглядової ради товариства, а саме вартість майна яких або послуг, що є їх предметом, перевищує                          25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства за 2018р, з обов'язковим наступним затвердженням цього рішення наглядовою радою товариства.

            12. Припинення повноважень лічильної комісії.

            Проект рішення:  повноваження лічильної комісії припинити.

            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену  в ч.4 ст.35 Закону «Про акціонерні товариства»  - 01881652.smida.gov.ua

          Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів – з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери можуть ознайомитися особисто за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час, в к.317 у корпоративного секретаря Чайковської В.О. в період від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.

            Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:  кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

            Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

            Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документи, що посвідчують особу; представники акціонерів – документи, що посвідчують особу та доручення на право участі у зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

            Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

            Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

            Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

            Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.                                                                                                

                                                                                                                                                            

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

7152

4352

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2842

3021

Запаси

804

657

Сумарна дебіторська заборгованість

459

357

Гроші та їх еквіваленти

2771

13

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3622

1285

Власний капітал

6262

3925

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

2320

2320

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

890

427

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2343

-249

Середньорічна кількість акцій (шт.)

232008

232008

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

10,0988

-1,07324

 

 

Генеральний директор   Л.М.Хомчук

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Хомчук Леонід Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.02.2019
(дата)