Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Хомчук Л.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.09.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Житомирголовпостач"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 10019 м.Житомир Комерцiйна,4
4. Код за ЄДРПОУ 01881652
5. Міжміський код та телефон, факс (0412)34-04-50 (0412)34-64-48
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.09.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.09.2017 припинено повноваження Голова наглядової ради Тумбусова Алла Василiвна ВМ 004147
05.06.2001 Житомирський МВУМВС Укра
0.1134
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 05.09.2017р, в зв'язку iз обранням нового складу наглядової ради припинено повноваження голови наглядової ради Тумбусової Алли Василiвни, паспорт ВМ 004147 виданий 05.06.2001р Житомирським МВУМВС України в Житомирськiй обл, В статутному капiталi товариства володiє часткою 0.1134%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувавла на посадi голови наглядової ради 2р.
05.09.2017 припинено повноваження член наглядової ради Ребдєва Нiна Сергiївна ВМ 770792
11.08.1999 Корольовський РВУМВС України в Житомирськiй областi
0.1711
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 05.09.2017р, в зв'язку iз обранням нового складу наглядової ради припинено повноваження члена наглядової ради Ребдєвої Нiни Сергiївни, паспорт ВМ 770792 виданий 11.08.1999р Корольовським РВУМВС України в Житомирськiй обл, В статутному капiталi товариства володiє часткою 0,1711%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувавла на посадi члена наглядової ради 2р.
05.09.2017 припинено повноваження член наглядової ради Яричевський Євгенiй Iллiч ВМ 319657
12.03.1997 Богунський РВУМВС України в Житомирськiй обл
0.1646
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 05.09.2017р, в зв'язку iз обранням нового складу наглядової ради припинено повноваження члена наглядової ради Яричевського Євгенiя Iллiча, паспорт ВМ 319657 виданий 12.03.1997р Богунським РВУМВС України в Житомирськiй обл, В статутному капiталi товариства володiє часткою 0,1646%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi члена наглядової ради 2р.
05.09.2017 припинено повноваження член наглядової ради Канарська Алла Володимирiвна ВМ 279552
29.01.1997 Корольовський РВУМВС України в Житомирськiй обл
0.0272
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 05.09.2017р, в зв'язку iз обранням нового складу наглядової ради припинено повноваження членiв наглядової ради Канарської Алли Володимирiвни, паспорт ВМ 279552 виданий 29.01.1997р Корольовським РВУМВС України в Житомирськiй обл, В статутному капiталi товариства володiє часткою 0,0272%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi члена наглядової ради 2р.
05.09.2017 припинено повноваження член наглядової ради Фащук Анна Андрiївна МЄ 780289
04.08.2006 Оболонський РУГУМВС України в м.Київ
0.0181
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 05.09.2017р, в зв'язку iз обранням нового складу наглядової ради припинено повноваження члена наглядової ради Фащук Анни Андрiївни, паспорт МЄ 780289 виданий 04.08.2006р Оболонським РУГУМВС України в м.Київ. В статутному капiталi товариства володiє часткою 0,0181%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi члена наглядової ради 2р.
05.09.2017 обрано Член наглядової ради Тумбусова Алла Василiвна ВМ 004147
05.06.2001 Житомирський МВУМВС України в Житомирськiй обл
0.1134
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 05 вересня 2017р, в зв'язку з припиненням повноважень дiючого складу наглядової ради обрана до наглядової ради нового складу акцiонер Тумбусова Алла Василiвна, паспорт ВМ 004147 виданий 05.06.2001р Житомирським МВУМВС України в Житомирськiй обл, На засiданнi наглядової ради 05.09.2017р обрана головою наглядової ради. В статутному капiталi товариства володiє часткою 0,1134%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана членом наглядової ради до наступних рiчних зборiв.П'ять останнiх рокiв виконувала обов'язки директора фiлiалiв, начальника вiддiлу торгiвл товаристваi.
05.09.2017 обрано член наглядової ради Фащук Анна Андрiївна МЄ 780289
04.08.2006 Оболонський РУГУМВС України в м.Київ
0.0181
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 05 вересня 2017р, в зв'язку з припиненням повноважень дiючого складу наглядової ради обрана до наглядової ради нового складу незалежний директор Фвщук Анна Андрiївна, паспорт МЄ 780289 виданий 04.08.2006р Оболонським РУГУМВС України в м.Київ. В статутному капiталi товариства володiє часткою 0,0181%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана членом наглядової ради до наступних рiчних зборiв.П'ять останнiх рокiв працює у ТОВ”Юнiвест маркетинг” маркетологом.
05.09.2017 обрано член наглядової ради Яричевський Євгенiй Iллiч ВМ 319657
12.03.1997 Богунський РВУМВС України в Житомирськiй об
0.1646
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 05 вересня 2017р, в зв'язку з припиненням повноважень дiючого складу наглядової ради обраний до наглядової ради нового складу акцiонер Яричевський Євгенiй Iллiч, паспорт ВМ 319657 виданий 12.03.1997р Богунським РВУМВС України в Житомирськiй обл, В статутному капiталi товариства володiє часткою 0,1646%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний членом наглядової ради до наступних рiчних зборiв.П'ять останнiх рокiв виконує обов'язки адмiнiстратора системи товариства.
05.09.2017 обрано член наглядової ради Канарська Алла Володимирiвна ВМ 279552
29.01.1997 Корольовський РВУМВС України в Житомирськiй обл
0.0272
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 05 вересня 2017р, в зв'язку з припиненням повноважень дiючого складу наглядової ради обрана до наглядової ради нового складу акцiонер Канарська Алла Володимирiвна, паспорт ВМ 279552 виданий 29.01.1997р Корольовським РВУМВС України в Житомирськiй обл, В статутному капiталi товариства володiє часткою 0,0272%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана членом наглядової ради до наступних рiчних зборiв.П'ять останнiх рокiв виконувала обов'язки машинiста крана, завiдувача складу товариства.
05.09.2017 обрано член наглядової ради Кайда Iнна Леонiдiвна ВМ 334723
16.04.1997 Богунський МВС України в Житомирськiй облоаст
9.9999
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 05 вересня 2017р, в зв'язку з припиненням повноважень дiючого складу наглядової ради обрана до наглядової ради нового складу незалежний директор Кайда Iнна Леонiдiвна, паспорт ВМ 334723 виданий 16.04.1997р Богунським МВС України в Житомирськiй облоастi. В статутному капiталi товариства володiє часткою 9.9999%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана членом наглядової ради до наступних рiчних зборiв.П'ять останнiх рокiв працювала в УАБ Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України заступником начальника вiддiлу кадрiв, начальником вiддiлу кадрiв