Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Хомчук Л.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.09.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Житомирголовпостач"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 10019 м.Житомир Комерцiйна,4
4. Код за ЄДРПОУ 01881652
5. Міжміський код та телефон, факс (0412)34-04-50 (0412)34-64-48
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.09.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 05.09.2017 30000 4708 637
Зміст інформації:
05 вересня 2017р загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятися у ходi поточної господарської дiяльностi, напротязi не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення - в перiод з 05 вересня 2017р по 05 вересня 2018р (включно), прийняття рiшення про вчинення яких не належить до компетенцiї генерального директора та наглядової ради товариства, а саме: вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2016р та предметом яких є: одержання товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань); вiдчуження або придбання товариством основних засобiв, машин i механiзмiв та майна (у тому числi нерухомого майна); iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн. Уповноважити генерального директора або iншу особу, уповноважену на це виданою генеральним директором довiренiстю, протягом 1 року з дати проведення цих зборiв, здiйснювати усi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi товариства зазначених правочинiв та пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв, за умови погодження вчинення кожного з правочинiв наглядовою радою товариства.Загальна гранична сукупна вартiсть усiх зазначених вище правочинiв не може перевищувати 30000 тис.грн. Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi — 4708тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi — 637%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 131166,загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 130460. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення - 130460, тобто 100%.