Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Хомчук Леонiд Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Житомирголовпостач"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 10019 м.Житомир Комерцiйна,4
4. Код за ЄДРПОУ 01881652
5. Міжміський код та телефон, факс (0412)34-04-50 (0412)34-64-48
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 01881652.smida.gov.ua в мережі Інтернет 02.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.04.2018 обрано член ревiзiйної комiсiї Лемеш Наталiя Iванiвна ВМ 413493
30.09.1997 Корольовський РВУМВС України в Житомирськiй обл.
0.0185
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 30 квiтня 2018р, в зв'язку iз закiнченням термiну повноважень ревiзiйної комiсiї, обрана в ревiзiйну комiсiю на наступний термiн Лемеш Наталiя Iванiвна, паспорт ВМ№413493 виданий Корольовським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 30.09.1997р,Володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.0185%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.На посаду обрана на 5 рокiв.Останнi 5 рокiв працювала:до квiтня 2014р - провiдним економiстом ПАТ”Житомирголовпостач”, з квiтня 2014р- головний бухгалтер ОРФСТ”Україна”
30.04.2018 припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Юзвячик Iрина Григорiвна ВМ 797489
22.01.2000 Корольовський РВУМВС України в Житомирськiй обл
0.1133
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 30 квiтня 2018р, в зв'язку iз закiнченням термiну повноважень ревiзiйної комiсiї, припиненi повноваження голови ревiзiйної комiсiї Юзвячик Iрини Григорiвни,паспорт ВМ№ 797489 виданий Корольовським РВУМВС України в Житомирськiй обл 22.01.2000р ,володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.1133%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.На посадi перебувала 5 рокiв.
30.04.2018 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Лемеш Наталiя Iванiвна ВМ 413493
30.09.1997 Корольовський РВУМВС України в Житомирськiй обл.
0.0185
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 30 квiтня 2018р, в зв'язку iз закiнченням термiну повноважень ревiзiйної комiсiї, припиненi повноваження члена ревiзiйної комiсiї Лемеш Наталiї Iванiвни,паспорт ВМ№413493 виданий Корольовським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 30.09.1997р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.0185%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.На посадi перебувала 5 рокiв.
30.04.2018 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Бушма Нiна Iванiвна ВМ 695283
10.03.1999 Богунський РВУМВС України в Житомирськiй обл.
0.2379
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 30 квiтня 2018р, в зв'язку iз закiнченням термiну повноважень ревiзiйної комiсiї, припиненi повноваження члена ревiзiйної комiсiї Бушми Нiни Iванiвни,паспорт ВМ№695283 виданий Богунським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 10.03.1999р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.2379%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.На посадi перебувала 5 рокiв.
30.04.2018 обрано член ревiзiйної комiсiї Юзвячик Iрина Григорiвна ВМ 797489
22.01.2000 Корольовський РВУМВС Україна в Житомирськiй обл 22.01.2000р,
0.1133
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 30 квiтня 2018р, в зв'язку iз закiнченням термiну повноважень ревiзiйної комiсiї, обрана до складу ревiзiйної комiсїї на наступний термiн Юзвячик Iрина Григорiвна, паспорт ВМ№ 797489 виданий Корольовським РВУМВС Україна в Житомирськiй обл 22.01.2000р,Володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.1133%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.На посаду обрана на 5 рокiв.Останнi 5 рокiв працює заступником головного бухгалтера ПАТ”Житомирголовпостач”
30.04.2018 обрано член ревiзiйної комiсiї Фащук Лiлiя Леонiдiвна СК 581571
21.06.1997 Вишнiвський МВМГУМВС України в Київськiй обл.
9.9996
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 30 квiтня 2018р, в зв'язку iз закiнченням термiну повноважень ревiзiйної комiсiї, обрана в ревiзiйну комiсiю на наступний термiн Фащук Лiляї Леонiдiвня, паспорт СК№581571виданий Вишнiвським МВМГУМВС України в Київськiй обл. 21.06.1997р,володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 9.9996%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.На посаду обрана на 5 рокiв.Працює, в тому числi останнi 5 рокiв, в ПрАТ”Iнститут репродуктивної медицини(м.Київ) лiкарем акушером-гiнекологом ультразвукової дiагностики