Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Хомчук Леонiд Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Житомирголовпостач"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 10019 м.Житомир Комерцiйна,4
4. Код за ЄДРПОУ 01881652
5. Міжміський код та телефон, факс (0412)34-04-50 (0412)34-64-48
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 01881652.smida.gov.ua в мережі Інтернет 02.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 30.04.2018 30000 4352 689.3
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 30 квiтня 2018р, прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв,якi можуть вчинятися у ходi фiнансово - господарської дiяльностi товариства, протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення - в перiод з 30 квiтня 2018р по 30 квiтня 2019р (включно), вартiсть майна або послуг, яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2017р та предметом яких є: одержання товариством кредитiв/позик, тобто прийняття грошових зобов’язань; вiдчуження або придбання товариством основних засобiв, машин i механiзмiв та майна (у тому числi нерухомого майна);iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.Загальна гранична сукупна вартiсть усiх зазначених вище правочинiв не може перевищувати 30 млн.грн. Вартiсть активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi — 4352тис.грн.;спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi-689,3%.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй -131208, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -129756, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 129756,"проти" - немає.