Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Хомчук Леонiд Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.03.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Житомирголовпостач"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 10019 м.Житомир Комерцiйна,4
4. Код за ЄДРПОУ 01881652
5. Міжміський код та телефон, факс (0412)34-04-50 (0412)34-64-48
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://sites.google.com/site/patzitomirgolovpostac/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.03.2014 звільнено Особа, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу (генеральний директор) Хомчук Леонiд Михайлович ВМ 329625
01.04.1997 Богунський РВУМВС України в Житомирськiй областi
24.7715
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 26 березня 2014р, припинено повноваження особи, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу товариства (генерального директора) Хомчука Леонiда Михайловича, паспорт ВМ№329625 виданий Богунським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 01.04.1997р, в зв'язку iз закiнченням термiну дiї його повноважень. В статутному капiталi товариства володiє часткою в розмiрi 24.7715%. На посадi генерального директора перебував, згiдно iз статутом, 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.03.2014 обрано Особа, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу (генеральний директор) Хомчук Леонiд Михайлович ВМ 329625
01.04.1997 Богунський РВУМВС України в Житомирськiй обл.
24.7715
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 26 березня 2014 року, Хомчук Леонiд Михайлович, паспорт ВМ№329625 виданий Богунським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 01.04.1997р , володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 24.7715%, призначений на посаду генерального директора (особи, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу) в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень генерального директора та обранням його на наступний термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Генеральним директором призначений, згiдно iз статутом, на 5 рокiв до переобрання наступними загальними зборами акцiонерiв. Протягом останнiх п’яти рокiв працював генеральним директором публiчного акцiонерного товариства «Житомирголовпостач».