Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Хомчук Л.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.05.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Житомирголовпостач"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 10019 м.Житомир вул.Комерцiйна,4
4. Код за ЄДРПОУ 01881652
5. Міжміський код та телефон, факс (0412)34-04-50 (0412)34-64-48
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.05.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/в д/в
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://sites.google.com/site/patzitomirgolovpostac/ в мережі Інтернет 05.05.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.05.2014 звільнено Корпоративний секретар Чайковська Валентина Олександрiвна ВН 252161
28.04.2004 Житомирський МВУМВС України в Житомирськiй областi
0.1504
Зміст інформації:
Чайковська Валентина Олександрiвна, паспорт ВН №252161 виданий Житомирським МВУМВС України в Житомирськiй областi 28.04.2004р, звiльнена з посади корпоративного секретаря на засiданнi наглядової ради 05.05.2014р в зв'язку iз закiнченням термiну повноважень корпоративного секретаря.Володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.1504%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.На посадi корпоративного секретаря перебувала,згiдно iз статутом, 5 рокiв.
05.05.2014 призначено Корпоративний секретар Чайковська Валентина Олександрiвна ВН 252161
28.04.2004 Житомирський МВУМВС України в Житомирськiй областi
0.1504
Зміст інформації:
Чайковська Валентина Олександрiвна, паспорт ВН №252161 виданий Житомирським МВУМВС України в Житомирськiй областi 28.04.2004р, призначена корпоративним секретарем на засiданнi наглядової ради 05.05.2014р в зв'язку iз закiнченням термiну повноважень корпоративного секретаря та обранням його на наступний термiн. Володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.1504%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 1980р працює в "Житомирголовпостачi"- економiстом, головним спецiалiстом з загальних питань, головним фахiвцем з корпоративного управлiння. Корпоративним секретарем призначена, згiдно iз статутом, на 5 рокiв.