Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Хомчук Леонiд Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.03.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Житомирголовпостач"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 10019 м.Житомир вул.Комерцiйна,4
4. Код за ЄДРПОУ 01881652
5. Міжміський код та телефон, факс (0412)34-04-50 (0412)34-64-48
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.03.2015 звільнено голова наглядової ради Тумбусова Алла Василiвна ВМ 004147
05.06.2001 Житомирське МВУМВС України в Житомирськiй обл.
0.113
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв товариства, якi вiдбулися 25 березня 2015р, Тумбусова Алла Василiвна, паспорт ВМ№004147, виданий Житомирським МВУМВС України в Житомирськiй обл. 05.06.2001р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.113%, звiльнена з посади члена та голови наглядової ради в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала, згiдно iз статутом, 3 роки.
25.03.2015 звільнено член наглядової ради Ребдєва Нiна Сергiївна ВМ 770792
11.08.1999 Корольовське РВУМВС України в Житомирськiй обл.
0.171
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв товариства, якi вiдбулися 25 березня 2015р, Ребдєва Нiна Сергiївна, паспорт ВМ№770792, виданий Корольовським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 11.08.1999р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.171%, звiльнена з посади члена наглядової ради в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала, згiдно iз статутом, 3 роки
25.03.2015 звільнено член наглядової ради Фащук Анна Андрiївна МЄ 780289
04.08.2006 Оболонське РУГУМВС України в м.Київ
0.018
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв товариства, якi вiдбулися 25 березня 2015р, Фащук Анна Андрiївна, паспорт МЄ№780289, виданий Оболонським РУГУМВС України в м.Київ 04.08.2006р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.018%, звiльнена з посади члена наглядової ради в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала, згiдно iз статутом, 3 роки.
25.03.2015 звільнено член наглядової ради Канарська Алла Володимирiвна ВМ 279552
29.01.1997 Корольовське РВУМВС України в Житомирськiй обл.
0.027
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв товариства, якi вiдбулися 25 березня 2015р, Канарська Алла Володимирiвна, паспорт ВМ№279552, виданий Корольовським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 29.01.1997р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.027%, звiльнена з посади члена наглядової ради в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала, згiдно iз статутом, 3 роки.
25.03.2015 звільнено член наглядової ради Яричевський Євгенiй Iллiч ВМ 319657
12.03.1997 Богунське РВУМВС України в Житомирськiй обл.
0.165
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв товариства, якi вiдбулися 25 березня 2015р, Яричевський Євгенiй Iллiч, паспорт ВМ№319657, виданий Богунським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 12.03.1997р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.165%, звiльнений з посади члена наглядової ради в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував, згiдно iз статутом, 3 роки
25.03.2015 обрано голова наглядової ради Тумбусова Алла Василiвна ВМ 004147
05.06.2001 Житомирське МВУМВС України в Житомирськiй обл.
0.113
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв товариства, якi вiдбулися 25 березня 2015р, Тумбусова Алла Василiвна, паспорт ВМ№004147, виданий Житомирським МВУМВС України в Житомирськiй обл. 05.06.2001р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.113%, обрана на посаду члена наглядової ради в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень наглядової ради та обранням нового її складу, згiдно iз статутом, на 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв працювала в ПАТ”Житомирголовпостач”: до2012р- в.о. директора Житомирської фiлiї, з 2012р працює директором фiлiалiв. 25.03.2015р на засiданнi наглядової ради обрана її головою. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.03.2015 обрано член наглядової ради Ребдєва Нiна Сергiївна ВМ 770792
11.08.1999 Корольовське РВУМВС України в Житомирськiй обл.
0.171
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв товариства, якi вiдбулися 25 березня 2015р, Ребдєва Нiна Сергiївна, паспорт ВМ№770792, виданий Корольовським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 11.08.1999р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.171%, обрана на посаду члена наглядової ради в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень наглядової ради та обранням нового її складу, згiдно iз статутом, на 3 роки. До квiтня 2010р працювала головним спецiалiстом по роботi з кадрами ПАТ”Житомирголовпостач”, в квiтнi 2010р вийшла на пенсiю,не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.03.2015 обрано член наглядової ради Фащук Анна Андрiївна МЄ 780289
04.08.2006 Оболонське РУГУМВС України в м.Київ
0.018
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв товариства, якi вiдбулися 25 березня 2015р, Фащук Анна Андрiївна, паспорт МЄ№780289, виданий Оболонським РУГУМВС України в м.Київ 04.08.2006р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.018%, обрана на посаду члена наглядової ради в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень наглядової ради та обранням нового її складу, згiдно iз статутом, на 3 роки. 4 роки працює в ТОВ”Юнiвест маркетинг” маркетологом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.03.2015 обрано член наглядової ради Канарська Алла Володимирiвна ВМ 279552
29.01.1997 Корольовське РВУМВС України в Житомирськiй обл.
0.027
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв товариства, якi вiдбулися 25 березня 2015р, Канарська Алла Володимирiвна, паспорт ВМ№279552, виданий Корольовським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 29.01.1997р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.027%, обрана на посаду члена наглядової ради в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень наглядової ради та обранням нового її складу, згiдно iз статутом, на 3 роки. Останнi п'ять рокiв працює машинiстом крана ПАТ”Житомирголовпостач” Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.03.2015 обрано член наглядової ради Яричевський Євгенiй Iллiч ВМ 319657
12.03.1997 Богунське РВУМВС України в Житомирськiй обл.
0.165
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв товариства, якi вiдбулися 25 березня 2015р, Яричевський Євгенiй Iллiч, паспорт ВМ№319657, виданий Богунським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 12.03.1997р, володiє в статутному капiталi товариства часткою в розмiрi 0.165%, обраний на посаду члена наглядової ради в зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень наглядової ради та обранням нового її складу, згiдно iз статутом, на 3 роки. Останнi п'ять рокiв працює адмiнiстратором системи ПАТ”Житомирголовпостач” Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.